FORMIDLINGS- OG FORSKNINGSPROJEKTER

Formidlingsfonden står blandt andet bag formidlings- og forskningsprojekter i Roskilde Domkirke. Læs mere om de nuværende projekter her.

DE KONGELIGE BEGRAVELSER

Forskningsprojekt i samarbejde med ROMU, Københavns Universitet og Fonden til Støtte af Kulturhistorisk Forskning.

Projektets formål er at foretage en samlet kulturhistorisk undersøgelse af den 1000-årige tradition for at begrave de danske regenter i Roskilde Domkirke. Undersøgelsen vil på et teoretisk og empirisk grundlag fokusere på begravelserne som religionspolitiske overgangsriter, som erindring og på den folkelige sorgkultur, der voksede frem efter demokratiets indførelse. Projektet vil munde ud i den første forskningsbaserede monografi om emnet.

Projektets udføres af museumsinspektør, ph.d., Laura Maria Schütze, som i projektperioden er tilknyttet ToRS, Københavns Universitet, som ekstern forsker. Der er en ekstern faglig følgegruppe, bestående af: Margit Warburg, religionssociolog, dr. phil., professor emer. ved Københavns Universitet, Birgitte Bøggild Johannsen, kunsthistoriker, redaktør ved Danmarks Kirker (emer.) og Jes Fabricius Møller, historiker, lektor ved Københavns Universitet, historiograf ved ordenskapitlet.

Projektet startede januar 2023 og forventes afsluttet foråret 2024.

HVORNÅR BLEV ROSKILDE DOMKIRKE BYGGET?

Forskningsprojekt om Domkirkens middelalderlige bygningshistorie ved Nationalmuseet

Formidlingsfonden har i samarbejde med Nationalmuseet igangsat en bygningsarkæologisk undersøgelse af Domkirkens middelalderlige dele. Den nuværende viden baseres på Danmarks Kirkers undersøgelse af Domkirken i 1949-51, som i store træk læner sig op af forskningsresultater og konklusioner fra 1864. Siden er den bygningsarkæologiske undersøgelsesmetode blevet forfinet, mens den generelle indsigt i Danmarks middelalderlige kirker i dag er mere detaljeret.

Ved en supplerende murværksanalyse vil det højst sandsynligt være muligt at udskille byggefaser, der ikke tidligere har været erkendt, og derved få et langt mere nuanceret billede af den store teglstenskirkes præcise byggeforløb, herunder kirkens alder. Igennem denne analyse vil kirkens arkitektur desuden kunne præciseres; herved skabes et solidt fundament for at udpege katedralens internationale forbilleder.

Undersøgelsen udføres af arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen og forventes afsluttet og publiceret i 2024.

INDSAMLING OM FREDERIK 9.s BEGRAVELSE

Indsamlingsprojekt i samarbejde med ROMU

Den 14. januar 2022 var det 50 år siden Frederik 9. døde, og Dronning Margrethe 2. blev regent. Kongens død og begravelse blev en begivenhed, som optog hele Danmark. Mange sagde et sidste farvel, da kongens kiste stod Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke. Og sørgeoptoget, der 24. januar førte kisten gennem København og videre med tog til Roskilde, passerede tusinder af mennesker. Folkets oplevelser af kongens død og begravelse er interessante i dag og vigtige at bevare for eftertiden. Og derfor indsamledes personlige beretninger, fotografier eller ting, som har med Frederik 9.s begravelse at gøre.

Bag indsamlingsprojektet stod samarbejdspartnerne Fonden til formidling af kulturarv Roskilde Domkirke og museumsorganisationen ROMU. Beretninger, fotografier og genstande tilgår ROMUs samling.

Indsamlingen varede til januar 2023.